تختخواب کم جا یک نفره

تخت خواب تاشو یک نفره افقی

تخت خواب تاشو یک نفره عمودی