تختخواب کم جا دو نفره

تخت خواب تاشو دو نفره افقی

تخت خواب تاشو دو نفره عمودی